KORGENHALLEN KOMMER!

Planene om idrettshall i Korgen har versert over flere tiår.

Tiden er endelig inne, Hemnes kommune har innarbeidet hallen i sitt langtidsbudsjett i 2014.

Korgen IL har jobbet aktivt med hall over lang tid, og har spilt inn til kommunen et forslag som ikke bare skal dekke dagens behov men også være dimensjonert for framtiden. Vi har derfor landet på en hall som har både en seksjon med håndballbane og en langt billigere seksjon med kunstgress for fotball.

Det spesielle med planene er at netto kostnader ikke stiger selv om vi putter mer innhold inn i hallen. Årsaken til dette er at en hall som dekker flere behov vil utløse vesentlig mer spillemidler.

For å få god plass til en slik hall må politikerne tenke nytt og ta i bruk flere virkemidler. Vi ønsker å ta i bruk Markusmyra til formålet. Vi har synliggjort at et slikt tiltak også kan utløse mange sentrumsnære boligtomter, så er det opp til politikerne om de ønsker å se dette i sammenheng med sentrumsutvikling og gi bygda et fantastisk oppvekstsentrum med nærhet til barnehage, skole, SFO, svømmehall, fotballbane og idrettshall innenfor en radius av et steinkast.

For å realisere dette må Statkraft involveres. Det skal tas ut enorme mengder stein i forbindelse ved ny kraftstasjon, stein som nå er tenkt å dumpes som avfall i nye steintipper. Vi mener at dette avfallet må brukes som den ressursen det er for samfunnet. Korgen IL har to prosjekt vi ønsker å benytte denne steinen i: I lysløypa for å benytte denne som tursti på sommeren med god tilgjengelighet for alle og for å ha mulighet til å preparere skispor tidlig med lite snø, samt som fyllmasse for å lage tomt for idrettshall.

Dette gir Statkraft en fantastisk mulighet til å gi noe tilbake til et samfunn som er gjennomregulert og gjennomhullet av tiltak som tilfører storsamfunnet milliardbeløp i året. Vi ber bare om at de deponerer sitt avfall der vi kan benytte det som en verdiskapning for lokalsamfunnet. I bytte kan de få verdifull myr til å kle inn de åpne sår de lager i vår natur, de løser to av sine problem og gir samtidig noe tilbake, en vinn-vinn situasjon!

Med en idrettshall som vi har planlagt vil det ikke oppstå interessekonflikter mellom fotball og andre typiske hallidretter. Fotball utgjør i dag 70% av aktiviteten i Korgen IL, med en ordinær håndballhall vil fotball legge beslag på mesteparten av brukstiden og det vil være vanskelig å etablere nye tilbud.

En seksjon for fotball har langt lavere kvadratmeterpris enn øvrig areal i en idrettshall, det er fornuftig ressursbruk og gir høy nytte. Driftskostnadene i en fotballseksjon blir vesentlig lavere enn i ordinær hall, og fotballgruppa har allerede det utstyr som er nødvendig for å vedlikeholde dekket. En fotballseksjon vil ha lavere temperatur enn ordinær hall, fyringskostnadene vil derfor være vesentlig lavere.

Dette prosjektet passer som hånd i hanske for allerede vedtatte og lovpålagte oppgaver med hensyn til folkehelsen. Vi ser i dag et stort behov for å holde folk friske, å holde folk ute i arbeidslivet så lenge som mulig vil i framtiden bli en svært viktig oppgave. Med en slik hall vil vi kunne gi gode tilbud til alle aldersgrupper. Vi leser også undersøkelser som viser at våre eldre er mer aktive enn dagens tenåringer, det er viktig å legge til rette for økt aktivitet i skolen for å motvirke passivitet og lære gode treningsvaner.

En slik hall vil også kunne inneholde klatrevegg, et tilbud vi tror vil treffe svært mange av de som i dag ikke er organisert innen idrett. Å treffe nye grupper som aktiviseres og dermed styrker folkehelsen i framtiden er et uttalt satsingsområde. Klatrevegg er ikke innarbeidet i kostnadsoverslaget, men vil også utløse ytterligere spillemidler.

Hallen er tenkt slik at det skal være plass for et treningssenter med utsikt inn i hallen. Dermed kan foreldre trene selv mens de ser sine barn trene, det vil skape gode allianser samtidig som folkehelsen får bedre kår. Vi vet at aktører innen treningssenter er på utkikk etter lokaler i distriktet, her har vi en mulighet til å få etablert varige arbeidsplasser innen forbyggende helse samt styrke tilbudet.

Hemnes kommune jobber nå med å kartlegge om Markusmyra kan benyttes, svaret på dette skal foreligge i løpet av september 2012. Deretter er det politikerne som skal beslutte hvilken type hall de mener passer oss best.